ประวัติบริษัท ( Company Profile)
 


บริษัท PPE Machtron Co.,Ltd. เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยได้มีการเติบโตขยายงานต่อ เนื่องมาจาก หจก. พสพร วิศวกรรม ซึ่งก่อตั้งดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเน้นงานทางด้านเทคโนโลยี่ วิศวกรรมทั้งการออกแบบสร้าง รวมทั้งเป็นผู้จัดหา และ จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือด้านเทคนิควิศวกรรม ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป จากผลการดำเนินงานที่เติบโตดีขึ้นและมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี่ รวม ทั้งบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี จึงได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างของ หจก. พสพร วิศวกรรมมา เป็น บริษัท พีพีอี แมคตรอน จำกัด โดยมีองค์กรประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายเทคนิค วิศวกรรมและบริการ การขาย ฝ่ายปฏิบัติการ ด้านเทคนิค ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีนโยบายดำเนินแนว ธุรกิจโดย มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางธุรกิจ ในแง่เทคโนโลยี และวิศวกรรมพื้นฐาน โดยผลิตภัณฑ์และ บริการ หลักของบริษัทคือ .

1. ท่อร้อยสายไฟ Nylon Flexible Conduits อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบอ่อน โดยเป็นตัวแทน จำหน่ายจากประเทศอังกฤษ ซึ่งมีทั้งแบบโลหะและไม่ใช่โลหะ โดยออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการทนไฟ (LFH) , Non Toxic, Low Smoke, Halogen Free. และทนกรดทนด่าง สำหรับระบบการสร้างเครื่องจักร อัตโมมัติ (Automation) ร้อยสายช่วงล่างรถยนต์ และแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Machine Building) รวมทั้ง ระบบรถไฟฟ้า (Traction), ระบบรถไฟทั่วไป ซึ่งหมายถึงงานโครงสร้างอาคาร, อุโมงค์ ที่ใช้มาตรฐานสูง.

2. สีโครงสร้างสำหรับงาน Marine และ offshore รวมทั้งงานอุตสาหกรรม ยี่ห้อ International จาก ประเทศอังกฤษ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน จำหน่ายอย่างเป็นทางการ ทั้งระบบของสีเรือเดินสมุทร (Marine Coatings) และสีโครงสร้างพิเศษ (Protective Coatings) ทำให้ทางบริษัทได้ก้าวสู่การดำเนินการ วางระบบการใช้สีของระบบถังและท่อเหล็ก (Tank Lining) ทั่วไปรวมทั้งระบบสีอีพอกซี่เหมาะสำหรับพื้น โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (Epoxy Self Leveling System)

3. อุปกรณ์กำจัดตะกรัน (Descaller) ในระบบหม้อไอน้ำ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบหอ หล่อเย็นโดยปราศจากการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายจากประเทศสวิต- เซอร์แลนด์และอเมริกา. ด้วยความชำนาญงานทางด้านนี้ จึงได้ดำเนินการในส่วนการบริการรับซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบหม้อไอน้ำ เช่นการล้าง ซ่อมบำรุงรายปีรวมทั้งการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสียทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำแทนคลอรีนโดยใช้กระบวนการของ Cu / Ag ionization ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงต่ออันตรายจากคลอรีนได้ดีมาก

4. งานด้านออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทได้รับความไว้ วางใจให้ออกแบบระบบอุปกรณ์ หยิบ, จับชิ้นงาน (Jig Fixture) , ระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
(Automation) รวมถึงออกแบบ ปรับปรุงระบบห้องสะอาด (Clean room) และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง ปราศจากฝุ่น จำพวก กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) ทุกช่วงกำลังขยาย, AFM รวมถึงระบบทัศนศาสตร์ (Optical) ทั้งระบบ

บริษัท PPE Machtron Co.,Ltd. จึงได้เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล และไฟฟ้า โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการออกแบบ อุปกรณ์ที่ใช้ กับโรงงาน อุตสาหกรรมและโครงการ ก่อสร้างทั่วๆไป ซึ่งรวมถึงงานการทำการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ การจับยึดชิ้นงานทั่วๆไป ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลักๆและหน่วยงานทั่วไปโดยในปัจจุบัน ทางบริษัท เริ่มเข้ามาดำเนินกลยุทธ์ในเรื่องการจัดการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Renewal Energy) ดังแสดงได้ตามแผนผังผลิตภัณฑ์ ( Product Line Chart )

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการทางเทคนิค และความเป็นเลิศทางด้านเทค โนโลยี ย่อมมีส่วนทำให้ บริษัทฯ ของท่านจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด